1. TARAFLAR

İşbu Sözleşme, www.organikbesin.com alan adını malik sıfatıyla yöneten Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketi (Bundan sonra “Organik Besin” olarak anılacaktır.) ile , www.organikbesin.com alan adlı siteye üyelik başvurusu yapan gerçek kişi/tüzel kişi arasında imzalanmıştır. İşbu sözleşmedeki vaatler, beyanlar, mükellefiyetler ve taahhütler karşılığında Taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır.

 1. YORUM VE TANIMLAR

İşbu sözleşmede içerik başka türlü gerektirmedikçe, aşağıda belirtilen terimler işbu maddede kendine atfedilen anlamı taşıyacaklardır.

Organik Besin: Orhan Gökçe Organik Besin Şahıs Şirketi’ni ifade eder.

Başvuru Sahibi: www.organikbesin.com alan adlı siteye üyelik başvurusu yapan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Web sitesi: Mülkiyeti ve yönetimi Organik Besin’e ait olan www.organikbesin.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını ifade eder.

Üye: Web Sitesi’ne üyelik başvurusu Organik Besin tarafından kabul edilen ve artık Üye sıfatını kazanan bütün Başvuru Sahipleri’niifade eder.

Satıcı: Web Sitesi’nde satış amacıyla ilanları yayınlanan ve Üye’lerin alışveriş yapma olanağı bulunan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Hizmet: Web Sitesi aracılığıyla Üyelerin elektronik ortamda bir araya gelerek alışveriş yapmalarına olanak sağlanmasını ifade eder.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmeni konusunu Organik Besin’in sunmuş olduğu Hizmet’ten Üyeler’in yararlanma koşulları ile birlikte tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturmaktadır.

 1. ÜYELİK KOŞULLARI

4.1. Web Sitesi’ne üyelik başvurusu yapabilmek için Türk Medeni Kanunu gereğince tam fiil ehliyetine sahip olmak ve reşit olmak ön koşuldur.

4.2. Web Sitesi’ne üye olmak amacıyla yapılacak başvurular Web Sitesi üzerinden https://www.organikbesin.com/kayıt ol bağlantısı tıklandıktan sonra açılan sayfadaki tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi akabinde başvuru yap sekmesinin tıklanması ile tamamlanacak ve bu işlem tamamlandıktan sonra kişi Başvuru Sahibi sıfatına haiz olacaktır. 

4.3. Başvuru Sahibi, üyelik başvuru sürecinde Organik Besin’in kendisinden talep etmiş olduğu bilgi/belgeleri tam ve eksiksiz olarak Organik Besin’e temin etmiş olduğunu, temin ettiği işbu bilgi ve belgelerin gerçeğe uygun olduğunu, işbu bilgilerin doğru olmaması ve/veya herhangi bir nedenle gerçeği yansıtmaması halinde ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zararlar dahil tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Başvuru Sahibi’nin yapmış olduğu üyelik başvurusu Organik Besin tarafından onaylandıktan sonra Başvuru SahibiÜye sıfatına hak kazanacaktır.

4.5. Organik Besin herhangi bir neden ile bağlı olmaksızın Başvuru Sahibi’nin başvurunu reddetme ve onaylamama hakkına sahiptir.

4.6. ÜyeWeb Sitesi’ne üyelik başvurusu onaylandıktan sonra Web Sitesi’ne giriş için belirlemiş olduğu kullanıcı adı ve şifrenin bizzat kendisi tarafından oluşturulduğunu, işbu kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği ve gizliliğinden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek için azami gayreti göstereceğini, herhangi bir sebeple kullanıcı adı ve şifrenin 3. Kişilerin eline geçmesi halinde ortaya çıkabilecek maddi ve manevi zarar dahil hukuki ve cezai tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. HİZMET İÇERİĞİ

5.1. Web Sitesi’ne başvurusu kabul edilen Üye tüketici sıfatıyla işbu sözleşme kapsamında verilen Hizmet gereğince Web Sitesi’nde ilanları yayınlanan ürünleri Satıcı’lardan satın alma olanağına sahip olacaktır. 

5.2. Organik BesinWeb Sitesi’nde ürünleri yayınlanan Satıcı ile Üye arasında elektronik ortamda mesafeli satış sözleşmesi kurulmasına aracılık eden sıfatına ve aracı hizmet sağlayıcı niteliğine haizdir. Bu kapsamda Satıcı ile Üye arasındaki mesafeli satış sözleşmesinin ve alacak-borç ilişkisinin tarafı olmayacaktır.

5.3. Organik Besin, işbu sözleşme kapsamında Üyeler’e vermiş olduğu Hizmet’in daha verimli ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi için Web Sitesi’nin içeriğinde, görsellerinde, temasında vb.’nde her türlü değişiklik ve/veya uyarlamaları tek başına münhasıran yapma hak ve yetkisine sahiptir. 

5.4. Web Sitesi üzerinde alışverişe konu olan tüm ürünler kişisel kullanıma ilişkin olup son tüketim amacıyla alışverişe konu edilmektedir. 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. ÜyelerWeb Sitesi’nde alışverişe konu ettikleri ürünlerin Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve Genel Mevzuata uygun olduğunu, Web Sitesi aracılığıyla mevzuata ve hukuka aykırı aykırı hiçbir işlemde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu madde hükmüne aykırı fiil ve eylemler dolayısıyla Organik Besin’nin hukuki ve/veya cezai herhangi bir sorumluluğu olmadığını, maddeye aykırılık nedeniyle maddi ve manevi zarar dahil doğabilecek tüm zarar ve ziyandan hukuka aykırı işlemi gerçekleştiren veya teşebbüs eden Üye’nin tek başına münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Web Sitesi aracılığıyla bir araya gelen ÜyelerWeb Sitesi haricinde alışveriş yapmaya birbirlerini teşvik etmeyeceklerdir. Üyeler’den herhangi birinden bu yönde bir talep gelmesi halinde kendisine talep iletilen Üye talebi derhal reddederek durumu Organik Besin’ye yazılı olarak bildirecektir.

6.3. Tüketici Üye, ürünler hakkında bilgi almak, şikayetlerini dile getirmek ve benzeri nedenlerle Web Sitesi’nde yer alan “Soru Sor” eklentisinden Satıcı’ya soru ve taleplerini yazılı olarak iletebilme imkanına sahip olacaktır. 

6.4. Organik Besin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli satış sözleşmesi kurulmasına aracılık eden sıfatına ve aracı hizmet sağlayıcı niteliğine haizdir. Bu sebeple Organik Besin’nin Üye’ler tarafından Web Sitesi yapılan işlemleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Organik BesinWebsitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dahil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içeriğe konu ürünle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ve durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse herhangi bir neden belirtmeksizin erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. 

6.5. Organik Besin, herhangi bir zamanda Web Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. 

6.6. Organik BesinÜyeler’in sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Organik Besin sorumlu tutulmayacaktır. 

 1. KİŞİSEL VERİ

ÜyeWeb Sitesi’ne üye olurken işbu sözleşmeyi onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Organik Besin ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, teslimat adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Üye ile Organik Besin arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Organik Besin ve Organik Besin iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Organik Besin ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurt dışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verdikleri Satıcılar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin Organik BesinOrganik Besin iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Organik Besin üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İşbu sözleşme Başvuru Sahibi’nin başvurusunun onaylanıp Üyelik sıfatına hak kazandığı anda yürürlüğe girmiş olup belirsiz süreli olarak aktedilmiştir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın işbu sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshedebilirler. Sözleşmenin bu maddeye göre feshedilmesi halinde Taraflar birbirlerine karşı fesih tarihine kadar doğmuş yükümlülüklerinden işbu sözleşme kapsamında sorumlu olmaya devam edeceklerdir.

9.2. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine uymaması halinde Organik Besin herhangi bir süre vermeksizin ve her ne ad ve nam altında olursa olsun bir bedel ödemeksizin işbu sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda Üye, sözleşmenin haklı nedenle feshine sebep olması nedeniyle Organik Besin’nin karşı karşıya kaldığı doğrudan, dolaylı, menfi ve müspet zarar dahil her ne ad ve nam altında olursa olsun Organik Besin’nin uğradığı tüm maddi ve manevi zararları karşılayacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

Üyeler işbu sözleşmeden doğan haklarını ve yükümlülüklerini ancak Organik Besin’nin yazılı rızasıyla 3. kişilere devredebilir. Üye’nin işbu maddeye aykırı davranarak sözleşmeyi devretmesi halinde; sözleşmeyi devralanla birlikte müteselsilen sözleşmeden sorumlu olmaya devam edecektir. 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

11.1. Organik BesinWeb Sitesi’nde kullandığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Üyeler‘in Organik Besin’e ait olan fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlali nedeniyle Organik Besin’in doğacak olan tüm hukuki ve cezai başvuru hakları saklıdır. 

11.2. Organik BesinÜyeler’in ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Organik Besin sistemi içinde Organik Besin tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma veya kendi takdirinde olmak üzere Web Sitesi’nden kaldırma haklarına sahiptir. 

11.3. Üyeler’in ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin kullanıcı görselleri, ilana eklediği mesaj, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin başka SatıcılarÜyeler ve üye olmayan 3. kişiler tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması halinde Organik Besin bu durumdan hiçbir şekilde sorumlu olmayıp kişisel haklarının ve/veya fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasındaki Üye ihlal eden SatıcıÜye ve/veya 3. Kişiye karşı başvuru haklarını kullanabilecektir.

 1. BİLGİ SAKLAMA ve DELİL SÖZLEŞMESİ 

Organik Besin sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Organik Besin Gizlilik Politikası’na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Organik Besin sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. 

 1. MÜCBİR SEBEP VE OLAĞANÜSTÜ HALLER 

Terör, asayişin bozulması, grev, lokavt, kanunsuz direniş, yangın, gösteri, yürüyüş, siber saldırı, altyapı ve internet arızası, deprem, su baskını, telekomünikasyon sorunları, elektrik arızası ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Taraflar’dan herhangi birinin kusurundan kaynaklanmayan beklenmeyen hallerin ve mücbir sebeplerin vukua gelmesi halinde mağdur olan Taraf diğer Tarafa durumu derhal bildirecek olup beklenmeyen hal/mücbir sebebin varlığı ortadan kalkana kadar sözleşme askıda kalacaktır. 

 1. DEĞİŞİKLİKLER 

14.1. Organik Besin, tek taraflı olarak ve tamamen kendi insiyatifinde olmak üzere herhangi bir zaman da Web Sitesi’ne üyelik koşullarında ve işbu sözleme maddelerinde revize ve değişiklikler yapabilir. Bu durumda Organik Besin yapmış olduğu değişiklikleri Üyeler’in sistemde kayıtlı e-posta adreslerine bildirecektir. Değişiklik ve revizeler Üyeler’e bildirildiği anda geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecektir.

14.2. 14.1. madde gereğince tek taraflı revize ve değişiklik yapma hakkı münhasıran Organik Besin’ye ait olup Üyeler’in tek taraflı irade beyanları ile sözleşme maddeleri değiştirilemez ve/veya revize edilemez. 

 1. SON HÜKÜMLER 

15.1. Bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması anlaşmanın geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme, diğer hükümleri ile yürürlükte kalır. 

15.2. İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaflarda İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra müdürlükleri yetkilidir.